Steunstichting Oogvereniging Nederland

De Steunstichting van de Oogvereniging Nederland (hierna Steunstichting) is opgericht op 24 april 2009 als de steunstichting van de Nederlandse Vereniging van Blinden en Slechtzienden, de NVBS.

Na de oprichting van de Oogvereniging Nederland (hierna Oogvereniging) op 1 januari 2013 is de NVBS – evenals een aantal andere belangenverenigingen voor blinden en slechtzienden en voor doofblinden – met de Oogvereniging gefuseerd.

Op 4 juli 2014 heeft een statutenwijziging plaatsgevonden van de Steunstichting NVBS waarbij de naam is gewijzigd in Steunstichting Oogvereniging Nederland.

De doelstelling van de Stichting is vastgesteld als volgt:

  1. Het (financieel) ondersteunen van de statutair te Utrecht gevestigde vereniging: Oogvereniging Nederland, dan wel diens rechtsopvolger, waarbij die steun primair gericht is op activiteiten die het persoonlijk en maatschappelijk functioneren van mensen met een visuele beperking bevorderen, en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
  2. Zij tracht dit doel te bereiken door het werven van fondsen en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
  3. De stichting beoogt niet het maken van winst

De Steunstichting heeft de ANBI status, dat betekent dat de Stichting bepaalde belastingvoordelen geniet bij erven en schenken.

Ook schenkers en erflaters genieten een fiscaal voordeel. Als u hierover meer informatie wilt kunt u in de rechterkolom op de link naar ANBI informatie klikken of een mail sturen aan het bestuur van de steunstichting: steunstichting@oogvereniging.nl .