Steunstichting Oogvereniging Nederland

De Steunstichting van de Oogvereniging Nederland (hierna Steunstichting) is opgericht op 24 april 2009 als de steunstichting van de Nederlandse Vereniging van Blinden en Slechtzienden, de NVBS.

Na de oprichting van de Oogvereniging Nederland (hierna Oogvereniging) op 1 januari 2013 is de NVBS – evenals een aantal andere belangenverenigingen voor blinden en slechtzienden en voor doofblinden – met de Oogvereniging gefuseerd.

Op 4 juli 2014 heeft een statutenwijziging plaatsgevonden van de Steunstichting NVBS waarbij de naam is gewijzigd in Steunstichting Oogvereniging Nederland.

De doelstelling van de Stichting is na de statutenwijziging van 22 mei 2019 vastgesteld als volgt:

  1. De stichting heeft ten doel het (financieel) ondersteunen van de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: Oogvereniging Nederland, statutair gevestigd te Utrecht, met adres 3527 GV Utrecht, Churchilllaan 11, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 56807864, hierna te noemen: Oogvereniging, dan wel haar rechtsopvolger, en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
  2. De stichting tracht haar doel te bereiken door het vermogen zoals dat per vierentwintig april tweeduizend negen door een van de rechtsvoorgangers van de Oogvereniging in de stichting is ingebracht (hierna te noemen: het stamvermogen) vermeerderd met een jaarlijkse inflatiecorrectie en eventueel, zulks ter beoordeling van het bestuur, met inachtneming van een continuïteitsreserve (hierna te noemen: het doelvermogen) te beleggen en met dit vermogen rendement te genereren welk rendement, na aftrek van een bedrag aan jaarlijkse inflatiecorrectie en met inachtneming van aan de beleggingen en de stichting gerelateerde kosten en eventuele continuïteitsreserve, zal worden gebruikt voor de ondersteuning van projecten en activiteiten van de Oogvereniging. Het uitgangspunt is om het doelvermogen zoveel als mogelijk in stand te houden. Indien het vermogen van de stichting op enig moment minder bedraagt dan het doelvermogen per de datum van het laatst afgesloten boekjaar, zullen eerst uitkeringen aan de Oogvereniging worden gedaan nadat het vermogen van de stichting weer is aangegroeid tot het bedrag van het doelvermogen.
    Het bestuur kan besluiten om in bijzondere situaties, zulks ter uitsluitende beoordeling van het bestuur, van het hiervoor vermelde af te wijken, waarbij ondermeer ook kan worden gedacht aan het (geheel of gedeeltelijk) interen op het doelvermogen.
  3. De stichting beoogt niet het maken van winst

De Steunstichting heeft de ANBI status, dat betekent dat de Stichting bepaalde belastingvoordelen geniet bij erven en schenken.

Ook schenkers en erflaters genieten een fiscaal voordeel. Als u hierover meer informatie wilt kunt u in de rechterkolom op de link naar ANBI informatie klikken of een mail sturen aan het bestuur van de steunstichting: steunstichting@oogvereniging.nl .